Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verbeter samen

Versie: 2015

Vergoeding van dienstverlening
De dienstverlening van Verbeter Samen wordt vergoed op regiebasis, tenzij anders overeengekomen. Dit betekent dat alle tijdsbesteding van Verbeter Samen in het kader van enige overeenkomst wordt gefactureerd op basis van bestede tijd. De dienstverlening wordt verrekend in eenheden van halve uren.

Reis- en verblijfskosten
De tarieven zijn inclusief reiskosten binnen Nederland en exclusief verblijfskosten. Verblijfskosten worden volledig en tegen werkelijke kosten in rekening gebracht. Verblijfskosten en reiskosten buiten Nederland van trainers / coaches van Verbeter Samen in het kader van enige overeenkomst zijn volledig voor ‘de opdrachtgever’ en worden tegen werkelijke kosten aan ‘de opdrachtgever’ gefactureerd.

Reistijd
De reistijd wordt als volgt verrekend:
Als de werkzaamheden op een dag 8 uur of meer bedragen is de reistijd voor rekening van Verbeter Samen
In geval van minder dan 8 uur afgesproken werkzaamheden op een dag is de reistijd voor de heenreis van trainer / coach naar de klantlocatie voor rekening van de opdrachtgever. De reistijd voor het reizen vanaf de klantlocatie komt voor rekening van Verbeter Samen

Betalingsvoorwaarden
Door Verbeter Samen geleverde diensten & producten worden maandelijks gefactureerd. De betalingen door ‘de opdrachtgever’ vinden plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.

Opzegtermijn
Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder opgaaf van reden te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen, met uitzondering van reeds ingeplande activiteiten. Voor ingeplande activiteiten geldt een opzegtermijn van één maand.

Annulering opleiding of training
Voor zover de dienstverlening van Verbeter Samen bestaat uit het verzorgen van opleidingen of trainingen kan deze door de klant tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de opleiding / training kosteloos geannuleerd worden indien de reden van annulering is dat sprake is van een te laag aantal deelnemers. Daarna is de klant 50% van de opleidingsvergoeding (uren x tarief) verschuldigd.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
Alle informatie die door u wordt verstrekt of tijdens de dienstverlening ter kennis komt van Verbeter Samen zal door Verbeter Samen vertrouwelijk worden behandeld en niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij schriftelijk overeengekomen.

Vertrouwelijkheid van onze gegevens
De informatie in enig voorstel of overeenkomst en andere door Verbeter Samen verstrekte informatie is het eigendom van Verbeter Samen en mag zowel voor, tijdens als na afloop van de dienstverlening niet verstrekt worden aan derden, tenzij schriftelijk overeengekomen.
U mag de informatie in voorstellen van Verbeter Samen alleen gebruiken als gebruik wordt gemaakt van de diensten van Verbeter Samen en alleen voor de realisatie van de in deze overeenkomst genoemde project(en) en/of activiteiten.

Copyright
Het copyright op alle door Verbeter Samen aangeleverde materialen blijft in handen van Verbeter Samen. Alle documenten welke door u, met betaalde ondersteuning van Verbeter Samen, zijn gemaakt, zijn uw exclusieve eigendom.

Begeleiding
Het traject zal geleid worden door Anton van Lankveld. Deze zal in principe gedurende het totale traject uw contactpersoon zijn. De inzet van trainers / coaches kan wisselen afhankelijk van het onderwerp en de fase van het project. Indien geplande activiteiten zoals een opleiding of training onverhoopt niet door Anton van Lankveld verzorgd kan worden, zal Verbeter Samen alles in het werk stellen om – een voor de klant passende – vervanging te bieden. Verbeter Samen biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om vooraf met (nieuwe) trainers / coaches kennis te maken.

Aansprakelijkheid
Verbeter Samen is naar de opdrachtgever toe uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Verbeter Samen is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Verbeter Samen.
Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheids-verzekeraar van Verbeter Samen voor het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel te dragen eigen risico door Verbeter Samen uit hoofde van de verzekering
Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Verbeter Samen beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium
In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 50.000,=, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.

Klachtenafhandeling
Als u niet tevreden bent over Verbeter Samen kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Op klachten zal zo snel mogelijk worden gereageerd, doch uiterlijk binnen 2 weken. Verder behandeling, afhandeling en correspondentie vindt binnen 2 weken plaats. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen 2 weken in kennis gesteld. Naast dat het uitstel toegelicht wordt, wordt een indicatie gegeven wanneer u uitsluitsel kunt verwachten. Wanneer uw klacht niet door Verbeter Samen opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden (Margareth Heuveling Consultancy, http://www.margarethheuvelingconsultancy.nl). De uitspraak van Margareth Heuveling Consultancy zal door ons als bindend ervaren worden. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en worden voor een termijn van 2 jaar bewaard.

Bescherming bovenstaande rechten
In het geval u zich niet houdt aan bovenstaande, is Verbeter Samen het recht voorbehouden om maatregelen te nemen om haar rechten zeker te stellen.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met en/of voorstellen van Verbeter Samen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortkomend uit enig voorstel van of overeenkomst met Verbeter Samen zullen worden voorgelegd aan een in Nederland gevestigde rechtbank.

— Einde algemene voorwaarden —